09 September 2017

Hoge Hakken, Echte Liefde (1981) part 1

a very large collection of screenshots taken from the movie
part [1/4]Hoge Hakken, Echte Liefde (1981) part 2 is available HERE

.