23 June 2014

Gojira - Godzilla (1954)

a special collection of 65 unusual screenshots taken fromDirected by:
 • Ishirô Honda

Written by:
 • Shigeru Kayama
 • Ishirô Honda
 • Takeo Murata

Main cast:
 • Akira Takarada     ...     Hideto Ogata
 • Momoko Kôchi     ...     Emiko Yamane
 • Akihiko Hirata     ...     Daisuke Serizawa-hakase
 • Takashi Shimura     ...     Kyohei Yamane-hakase
 • Fuyuki Murakami     ...     Professor Tanabe
 • Sachio Sakai     ...     Newspaper Reporter Hagiwara
 • Toranosuke Ogawa     ...     Nankai Shipping Company Manager
 • Ren Yamamoto     ...     Masaji Sieji
 • Hiroshi Hayashi     ...     Chairman of Diet Committee
 • Takeo Oikawa     ...     Chief of Emergency Headquarters
 • Seijirô Onda     ...     Parliamentarian Oyama
 • Tsuruko Mano     ...     Mrs. Sieji
 • Toyoaki Suzuki     ...     Shinkichi Sieji
 • Kokuten Kôdô     ...     The Old Fisherman
 • Kin Sugai     ...     Ozawa-san
 • Tadashi Okabe     ...     Prof. Tanabe's Assistant
 • Ren Imaizumi     ...     Radio Operator
 • Junpei Natsuki     ...     Power Substation Engineer
 • Jiro Suzuki     ...     Gojira
 • Katsumi Tezuka     ...     Gojira / Hagiwara's Editor
 • Haruo Nakajima     ...     Gojira / Power Station Worker
 • Yasuhisa Tsutsumi     ...     Soldier
 • Saburô Iketani     ...     News Reporter

.